Inkasso ehk kohtueelne menetlus

Inkasso- ehk võlamenetlus vältab kuni võla tasumiseni, tavapäraselt võib selleks kuluda u 5 kuud. Selle aja jooksul toimub
 • korduv Võlgnikega telefoni ja kirja teel ühenduse võtmine
 • Võlgnike elukoha- ja kontaktandmete kogumine ja uuendamine
 • Võlgnikega maksekokkulepete sõlmimine ja järelevalve
 • Võlanõuete viivise arvestuse pidamine

Kui võlgniku majanduslik olukord ei võimalda kogu võlgnevust korraga tasuda, otsime lahendust läbi maksekokkuleppe.

Teenuse hinnastamisel juhindub Julianus õiglase hinnastamise põhimõtetest. Sissenõudmiskulude arvestamisel lähtume Eestis kehtivast seadusandlusest.

Esindamine kohtu- ja täitemenetluses

Teenus hõlmab endas:
 • Esindamist kohtueelsetes ja kohtulikes vaidlustes
 • Võlgnevuse väljanõudmisel kohtus

Üldjuhul piirdume kohtumenetluses Kliendi esindamisega maa- ja ringkonnakohtus. Erandjuhtudel ja äärmisel vajadusel ka kohtumenetlustes Riigikohtus.

Täitemenetlus

Kui võlgnik vabatahtlikult ei täida kohtu poolt või mõne muu pädeva asutuse poolt väljastatud dokumendist tulenevat kohustust, siis esitame avalduse täitemenetluse alustamiseks kohtutäiturile.

Täitemenetlus koosneb järgmistest kohtutäituri poolt läbiviidavatest toimingutest:

 • Täitedokumentide koostamine ja kättetoimetamine võlgnikule
 • Õiguste ja kohustuste selgitamine võlgnikule
 • Võlgniku panga arvelduskontode ja vara arestimised
 • Võlgniku vallas- ja kinnisvara müük läbi enampakkumise

Sissenõudmismenetlus esinduslepingu alusel

Võlg peab olema muutunud sissenõutavaks (s.t. maksetähtaeg on möödas) ja vaidlustamata.

Lepingu sõlmimise tasu ei ole ja teenuse eest tasub klient kokkulepitud % reaalselt tagasisaadud rahasummalt. Kokkulepitud % suurus sõltub võla vanusest, võla suurusest, võlga tõendavatest dokumentidest ja võlgnikust.

Teenuste soovi korral palume täita taotluse, mille põhjal teostame analüüsi ja võtame Teiega 7 tööpäeva jooksul ühendust lepingu sõlmimiseks.

  Võtan ühendust