Privaatsus

Renovum.ee kasutab küpsiseid (cookies). See aitab veebisaidil uurida Teie kasutamisharjumusi meie lehel, meelde jätta Teie tehtud valikuid ning kiirendada Teie navigeerimist meie lehel.

Küpsiste eesmärk

Küpsis (Cookie) on väikesemahuline tekstifail, mille veebiserver saadab kasutaja veebilehitsejale ja mis salvestatakse kasutaja arvuti kõvakettale. Küpsised kuuluvad nn hallvara hulka, mis ei ole ohtlik, aga võib kasutajale siiski ebamugavusi tekitada. Sellepärast analüüsivad viirusetõrjeprogrammid lisaks viirustele ka küpsiseid ja pakuvad kasutajale võimalust ise otsustada, millised küpsised alles jätta ja millised kustutada. Küpsised ise kasutaja arvutist informatsiooni ei loe ega internetiavarustesse ei saada.

Küpsised aitavad meil teenuseid vastavalt Teie soovile ja harjumusele edastada. Küpsiseid kasutatakse tavaliselt statistiliste andmete kogumiseks, jälgides kasutajate eelistusi võrgukülgede külastamisel. Küpsised võimaldavad veebilehel kasutaja arvuti ära tunda. Lisaks aitab veebilehel meelde jätta teavet Teie külastuse kohta, näiteks eelistatud keelt ja muid seadeid. See võib muuta järgmise külastuse lihtsamaks ja lehekülje Teie isikupärastatud andmetega kasulikumaks just Teile.

Mis tüüpi küpsiseid me erinevatel eesmärkidel kasutame

Ajutised ehk seansi küpsised, mis kustutatakse automaatselt pärast igat külastust. Ajutisi küpsiseid kasutatakse näiteks võrgulehe keelevaliku meeldejätmiseks.

Püsiküpsised, mis jäävad alles veebilehe korduval kasutamisel. Püsiküpsiseid kasutatakse kasutaja näiteks eelistuste salvestamiseks, kasutajanime ja parooli salvestamiseks nii, et kasutaja ei pea kindlat võrgulehte külastades iga kord sisse logima. Püsiküpsised võivad jääda kasutaja arvutisse päevadeks, kuudeks või isegi aastateks.

Kolmandate osapoolte küpsised, mida kasutavad meie partnerite veebilehed, mis on meie lehele manustatud või millele me lingime. Nende küpsiste tekkimist me ei kontrolli, seega soovitame Teil uurida kolmandate osapoolte lehtedelt nende küpsiste kohta, kuidas neid hallata. Isikuandmete töötlemise seisukohalt on kolmanda osapoole küpsise paigaldajaks vastutav töötleja, kes erineb külastatava võrgulehe haldajast.

Analüütilised küpsised võimaldavad meil koguda andmeid Teie veebilehe kasutuse kohta, sealhulgas sisu kohta, millele Te veebilehel brausides klõpsate, eesmärgiga parandada veebilehe töökindlust ja ülesehitust. Need küpsised ei kogu teavet, mis võimaldaks võrgulehe kasutajat otseselt tuvastada. Need küpsised võivad olla loodud analüüsiteenust pakkuva kolmanda osapoole poolt, kuid neid kasutatakse üksnes meie veebilehega seotud eesmärkidel.

Reklaamiküpsised võimaldavad meile analüüsida Teie kui kasutaja maitset ja eelistusi ning kohandada turundussisu vastavalt Teie huvidele. Küpsised reguleerivad, mitu korda kasutaja konkreetset reklaami näeb ning aitavad ühtlasi mõõta reklaamikampaania tõhusust.

Multimeedia esitamiseks kasutatavad küpsised salvestavad video- või audiomaterjali esitamiseks vajalikku tehnilist teavet, nagu kujutise kvaliteet, võrguühenduse kiirus ja puhverdamise parameetrid. Sellised multimeedia küpsised on üldiselt tuntud kui flash küpsised, kuna tänapäeval enim kasutatud interneti videotehnoloogia on Adobe Flash. Kuna multimeedia esitamine on üldjuhul ajutise iseloomuga, peaksid need küpsised seansi lõppedes aeguma.

Küpsiste kasutamise piiramine või täielik loobumine

Te saate ka ise rakendada ennetavaid meetmeid, et vältida küpsiste salvestamist Teie arvutisse. Selleks tuleb Teil muuta veebilehitseja privaatsusseadeid. Vastavalt vajadusele on Teil võimalik blokeerida või kustutada salvestatud küpsised või võtta tagasi nõusolek küpsiste salvestamiseks Teie arvutisse või seadmesse. Kõikide küpsiste blokeerimine võib küll aidata Teie privaatsust kaitsta, kuid samas piirata ka mõne võrgulehe kasutusvõimalusi.

Renovum OÜ töötleb kliendi poolt Renovum OÜ-le esitatud ja Renovum OÜ poolt kliendi kohta kogutud isikuandmeid seaduses ja Euroopa Liidu isikuandmete kaitse määruses lubatud viisil ja ulatuses. Kliendi isikuandmete töötlemise toimub üldjuhul kliendi ja Renovum OÜ vahel sõlmitud lepingute täitmiseks ja Renovum OÜ poolt talle seadusest tulenevate kohustuste nõuetekohaseks täitmiseks. Kliendi isikuandmete töötlemisel rakendab Renovum OÜ kõiki seadustega nõutavaid hoolsus- ja turvameetmeid, millega tagatakse kliendi isikuandmete eesmärgipärane töötlemine ning kaitstakse isikuandmeid tahtmatu või volitamata töötlemise, avalikuks tuleku või hävimise eest.

Isikuandmete vastutav töötleja on:

Renovum OÜ

Registrikood: 14042462

Aadress: Rävala pst 8, Tallinn

E-postiaadress: info@renovum.ee

Isikuandmed

Isikuandmed on kõik füüsilist isikut käsitlevad ja tema kohta kogutavad andmed, mis võimaldavad teda identifitseerida.

Oma teenuste osutamiseks peab Renovum OÜ töötlema muuhulgas järgmisi andmeid:

• identifitseerimiseks ja ühenduse võtmiseks vajalikud andmed (sh ees- ja perekonnanimi, isikukood, sünniaeg);

• kontaktandmed lepingueelselt suhtlemiseks ja edaspidi lepinguga seotud teabe edastamiseks (e-posti aadress, telefoninumber, postiaadress);

• andmed kliendi seoste kohta juriidiliste isikutega;

  • teave tehingute ja muude toimingute kohta;
  • seadusest tulenevate kohustuste täitmisel saadud andmed (nt uurimisorganite, notarite, maksuhalduri, kohtu järelepärimistest, kohtutäituri päringutest ja nõuetest tulenevad andmed).

Isikuandmete töötlemine

Isikuandmete töötlemine tähendab kõiki isikuandmetega tehtavaid toiminguid, muu hulgas kliendi isikuandmete kogumine, salvestamine, hoidmine, korrastamine, kasutamine, parandamine, edastamine ja kustutamine Renovum OÜ poolt. Kõiki eespool loetletud toiminguid käsitletakse isikuandmete töötlemisena olenemata sellest, kas need on automaatsed või mitte. Renovum OÜ töötleb eelkõige eelnimetatud isikuandmeid, kuid võib töödelda ka muud kliendiga seotud teavet, kui selleks on põhjendatud vajadus seoses lepingute täitmisega ja kui selliste andmete töötlemine ei ole seadusega vastuolus. Isikuandmete töötlemine (sh säilitamine ja arhiveerimine) toimub Euroopa Liidu ja Eesti Vabariigi isikuandmete kaitset puudutavate õigusaktide alusel reeglina Euroopa Liidu territooriumil.

Kliendi isikuandmeid säilitatakse seaduses sätestatud tähtajaks. See tähendab, et kliendi andmed hävitatakse mitte vähem kui viie aasta möödumisel pärast kliendiga ärisuhte lõpetamist, eeldusel, et kliendi ja Renovum OÜ vahel ei ole käimasolevaid vaidlusi ning puudub muu õigustatud huvi nende andmete säilitamiseks. Kui kliendi isikuandmete säilitamiseks on Renovum OÜ-l õigustatud huvi (nt tõendamiseks vaidluses), hindab Renovum OÜ kord aastas nende andmete jätkuva säilitamise vajalikkust. Kui kliendisuhte lõppemisest on möödunud vähemalt 5 aastat, kuid seadusest tuleneb pikem tähtaeg nende andmete või dokumentide säilitamiseks, säilitatakse dokumente kauem. Näiteks nõuab raamatupidamisseadus lepingute ja dokumentide säilitamist vähemalt 7 aastat pärast tehingu toimumist.

Isikuandmete töötlemise eesmärk ja alus

Renovum OÜ peamised eesmärgid kliendi isikuandmete töötlemisel on kliendiga suhtlemiseks ja talle teadete edastamiseks; kliendi õiguspärane identifitseerimise tagamiseks; lepinguliste finantskohustuste viivitamatu nõuetekohane täitmise tagada; võimaldada Renovum OÜ-l edastada kliendi Renovum OÜ tooteid ja nendega seotud reklaammaterjale ja/või teateid, samuti Renovum OÜ-ga samasse kontserni kuuluvate isikute või Renovum OÜ kolmandatest isikutest koostööpartnerite tooteid ja/või reklaammaterjale ja/või teateid; analüüsida kliendi rahulolu ning eelistusi seoses Renovum OÜ ja temaga samasse kontserni kuuluvate isikute toodete ja teenustega, et tõhustada toodete ja teenuste arendamist ja turundust; Isikuandmete töötlemine seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks; Isikuandmete töötlemine lepingu sõlmimiseks, lepingu täitmiseks ja lepingu täitmise tagamiseks; Isikuandmete töötlemine õigustatud huvi alusel (sellel alusel võib Renovum OÜ isikuandmeid töödelda muuhulgas kliendi andmete turvalisuse tagamiseks, kliendiga tekkinud vaidluste lahendamisel, kliendi päringutele vastamisel ning muul moel kliendiga suheldes (sh rahulolu uuringute läbiviimiseks), et tagada kliendi probleemi kiire lahendamine); Nõusoleku alusel isikuandmete töötlemine (Renovum OÜ võib küsida kliendi nõusolekut Renovum OÜ ja temaga samasse gruppi kuuluvate ettevõtete toodete ning koostööpartnerite pakkumiste edastamiseks. Nõusolek loetakse antuks üksnes siis, kui klient seda selgelt väljendab. Nõusoleku andmisest võib klient igal ajal loobuda, teavitades selleks Renovum OÜ).

Renovum OÜ võib töödelda kliendi isikuandmeid ka muudel eesmärkidel, kui need on vajalikud seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks või kui sellised eesmärgid on õigustatud kliendiga sõlmitud lepingute täitmiseks.

Isikuandmete töötlemise üldpõhimõtted

Renovum OÜ töötleb kliendi isikuandmeid õiglaselt, seaduses ettenähtud viisil ja ulatuses. Renovum OÜ ja tema töötajad võtavad kliendi isikuandmete töötlemisel kõik seadusega ettenähtud hoolsus- ja turvameetmed, tagamaks, et kliendi isikuandmeid töödeldakse üksnes eesmärgipäraselt, ja kaitsmaks kliendi isikuandmeid tahtmatu või loata kasutamise, avalikustamise või hävitamise eest. Renovum OÜ võimaldab kliendi isikuandmetele juurdepääsu üksnes oma töötajaile, kellega on sõlmitud mitteavalikustamisleping; kolmandale isikule, kes töötleb andmeid Renovum OÜ nimel ja kellega on sõlmitud mitteavalikustamisleping.

Renovum OÜ välistab kolmandate isikute loata juurdepääsu kliendi isikuandmetele ja portaali andmebaasile, mis selliseid andmeid sisaldab.

Isikuandmete edastamine ja avalikustamine

Renovum OÜ võib edastada kliendi isikuandmeid kooskõlas kasutamistingimuste ja seadusega, eelkõige: kolmandatele isikutele, kes täidavad Renovum OÜ antud töötlemisülesandeid; krediidiasutustele kliendi identifitseerimiseks, kui see on vajalik; isikutele, kellele Renovum OÜ peab kliendi isikuandmed edastama seaduse alusel; isikule, kes osutab Renovum OÜ-le raamatupidamisteenuseid, samuti isikutele, kes osutavad õigusabi seoses kliendiga sõlmitud lepingutega; Renovum OÜ-ga samasse gruppi kuuluvatele isikutele, kui see on vajalik kliendile tema poolt soovitud teenuste osutamiseks.

Kõigil muudel juhtudel on Renovum OÜ-l õigus edastada kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele vaid juhul, kui on põhjendatud huvi tagada klientidega sõlmitud lepingute täitmine ja teabe edastamine sellisele isikule ei ole vastuolus seadusega.

Kui kliendi on andnud Renovum OÜ-le eraldi asjakohase nõusoleku, võib Renovum OÜ kliendi isikuandmed (eelkõige kliendi nime ja e-posti aadressi) edastada isikutele, kellele Renovum OÜ on teinud ülesandeks Renovum OÜ toodete turundamise ja reklaamimise kliendile.

Finantsvõlgnevuste korral, mis tulenevad kliendi portaali kaudu sõlmitud lepingutest, võib Renovum OÜ avalikustada kliendi isikuandmeid (eelkõige nimi, isikukood/registrikood, võlgnevuse summa) sellisel viisil ja korras ning selliste kanalite kaudu, mis ei ole seadusega keelatud.

Kliendi õigused ja kohustused seoses isikuandmete töötlemisega

Klient võib Renovum OÜ-lt igal ajal nõuda teavet Renovum OÜ poolt tema kohta kogutud isikuandmete kohta. Selleks esitab klient Renovum OÜ-le kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis asjakohase taotluse. Renovum OÜ rahuldab taotluse viie viivitusteta kuid mitte enam kui 30 tööpäeva jooksul pärast kliendilt taotluse saamist. Renovum OÜ võib eespool osutatud teabe edastamisest keelduda seaduses ettenähtud juhtudel ja ulatuses.

Klient võib nõuda tema poolt Renovum OÜ-le esitatud andmete parandamist, kui Renovum OÜ poolt töödeldavad isikuandmed kliendi kohta on ebaõiged.

Klient võib nõuda, et Renovum OÜ lõpetaks isikuandmete töötlemise, ja Renovum OÜ peab kliendi isikuandmete töötlemise lõpetama, kui klient on nõuetekohaselt täitnud kõik Renovum OÜ-ga sõlmitud lepingutest tulenevad kohustused ning Renovum OÜ-l puudub seadusest tulenev kohustus isikuandmete edasiseks töötlemiseks.

Klient võib nõuda isikuandmete kustutamist Renovum OÜ poolt. Renovum OÜ ei saa kliendi nõuet isikuandmete kustutamiseks rahuldada, kui Renovum OÜ-l on seadusest tulenev kohustus isikuandmete töötlemise jätkamiseks (nt raamatupidamisseadusest tulenevad kohustused teatud andmete ja dokumentide säilitamiseks ka pärast kliendisuhte lõppu).

Kliendil on õigus isikuandmete töötlemise piiramisele, kui klient on vaidlustanud isikuandmete õigsuse, ajaks kuni portaalipidaja kontrollib selliste andmete õigsust; isikuandmete töötlemine on ebaseaduslik, kuid klient ei soovi isikuandmete kustutamist; . kliendil on isikuandmeid vaja õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks; klient on esitanud vastuväite isikuandmete töötlemise protsessile, ajaks kuni kontrollitakse, kas portaalipidaja õiguspärased põhjused kaaluvad üles kliendi põhjendused.

Mistahes eeltoodud õiguse teostamiseks võib klient saata Renovum OÜ-le taotluse e-posti aadressile info@renovum.ee. Õiguse kasutamisel tuleb seda Renovum OÜ-le edastatavas kirjas selgelt väljendada. Koopia kõigist klienti puudutavatest isikuandmetest edastatakse kliendile 30 päeva jooksul vastava taotluse saamisest.

Kliendil on ka õigus pöörduda oma isikuandmete kaitsmise eesmärgil järelevalveasutuse poolt (Eestis Andmekaitse Inspektsioon) või kohtu poole. Andmekaitse Inspektsiooni poole pöördumiseks saab rohkem informatsiooni Andmekaitse Inspektsiooni koduleheküljelt.

    Võtan ühendust